57,000
1K ˓k7
27,000
1K ˓k8
52,000
1DK k˓k2
 k71K57,000]TgE  k81K27,000O[Ap[g k k21DK52,000RXVeBk
50,000
2DK nk10
45,000
2DK k˓k13
V60,000
1DK k˓k2
n k102DK50,000JgAnCc k k132DK45,000AVˉh k k21DK60,000RXVeBk